Chcete se dozvědět více?

Využijte přehledu zdrojů. 

Chcete vidět pod pokličku výzkumů, které se zabývají syndromem vyhoření, pracovní schopností a životním stylem učitelů? Zajímají vás souvislosti a rádi si děláte vlastní názor? Pak jste zde správně!

Naleznete zde odkazy na odborné texty i populárně naučné texty, které vám mohou rozšířit povědomí o možných příčinách a způsobech pomoci při řešení syndromu vyhoření a pracovní schopnosti nejen českých učitelů.

Vybírejte z těchto kategorií:

Knihy

Grün, A. (2014). Vyhoření: jak rozproudit vlastní energii. Praha: Portál.

Poschkamp, T. (2013). Vyhoření: rozpoznání, léčba, prevence. Brno: Edika.

Rush, M. D. (2003). Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů.

Jeklová, M., & Reitmayerová, E. (2006). Syndrom vyhoření. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí.

Pešek, R., & Praško, J. (2016). Syndrom vyhoření: jak se prací a pomáháním druhým nezničit : pohledem kognitivně behaviorální terapie. V Praze: Pasparta.

Čapek, R., Příkazská, I., & Šmejkal, J. ([2018]). Učitel a syndrom vyhoření. Praha: Raabe.

PELCÁK, Stanislav. Stres a syndrom vyhoření. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-576-9.

Hagemann, W. (2012). Syndrom vyhoření u učitelů: příčiny, pomoc, terapie. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně.

Prieß, M. (2015). Jak zvládnout syndrom vyhoření: najděte cestu zpátky k sobě. Praha: Grada.

Študentová, K. (2016). Burnout, neboli, Syndrom vyhoření: informace pro pacienty. Praha: Maxdorf.

Stock, C. (2010). Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada. 

Minirth, F. B. (2011). Jak překonat vyhoření: naučte se rozpoznávat, chápat a zvládat stres. Praha: Návrat domů.

Kallwass, A. (2007). Syndrom vyhoření v práci a v osobním životě. Praha: Portál.

Honzák, R. (2018). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření (3. vydání). V Praze: Vyšehrad.

Škoda, J., & Doulík, P. (2016). Výzkum příčin a projevů syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta.

Křivohlavý, J. (2012). Hořet, ale nevyhořet. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Petrovská, K., & Froněk, J. (2012). Šťastný koordinátor: jak spojit náročnou práci učitele s osobní vyrovnaností. V Praze: Gemini.

Fialová, I. (2012). Zvládání zátěže. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta.

Bártová, Z. (2011). Jak zvládnout stres za katedrou. Kralice na Hané: Computer Media.

Moravcová, I. (2019). Zářit a nevyhořet: syndrom vyhoření a 11 silných příběhů úspěšných lidí. Praha: Euromedia Group.

Švamberk Šauerová, M. (2018). Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada.

Riedl Černíková, B., Trojanová, I., & Tureckiová, M. (2019). Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství (2., aktualizované vydání). Praha: Wolters Kluwer.

Honzák, R., Cibulka, A., & Pilátová, A. (2019). Vyhořet může každý: příběhy a úvahy o syndromu postihujícím lidi (nejen) současných generací. V Praze: Vyšehrad.

Trojanová, I., Šnýdrová, I., & Tureckiová, M. (2013). Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

Han, B. C. (2016). Vyhořelá společnost. V Praze: Rybka Publishers.

Raboch, J. (2019). Duševní zdraví a životní styl: psychiatrie životním stylem. Praha: Mladá fronta.

Gillernová, I., Kebza, V., & Rymeš, M. (2011). Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Grada.

Časopisy
 • Andragogika
  Odborné periodikum. Vydává Academia Economia s.r.o. ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Vychází jako čtvrtletník.

 • e-Pedagogium
  Odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Vydává Univerzity Palackého v Olomouci. Vychází čtyřikrát ročně.

 • Moderní vyučování
  Časopis určený zejména učitelům a ředitelům základních a středních škol. Vydává AISIS. Vychází jako dvouměsíčník v měsících školního roku.

 • Paidagogos

  Odborné fórum zaměřené na široké spektrum pedagogických disciplín a na vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii v širším kontextu společenských věd. Vydává Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s. Vychází dvakrát ročně.

 • Pedagogická orientace

  Vědecký recenzovaný časopis zaměřený na obecnější problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Vydává Masarykova Univerzita. Vychází šestkrát ročně.

 • Pedagogika
  Vědecký recenzovaný časopis zaměřený na filosofii výchovy a různé pedagogické disciplíny. Vydává Univerzita Karlova. Vychází čtvrtletně.

 • Perpetuum

  Magazín o vzdělávání. Vydává SCIO. Vychází dvakrát ročně.

 • Řízení školy
  Časopis je určen nejen ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství. Vydává Wolters Kluwer. Vychází měsíčně.

 • Řízení ve školství

  Časopis nabízí články o školské legislativě, o vzdělávacích systémech v zahraničí, nových metodách výuky a aktivitách neziskových organizací podporujících vzdělávání. Vydává Učitelská unie. Vychází jednou za dva měsíce.

 • Studia paedagogica

  Vědecký recenzovaný časopis o vzdělávání, výchově a učení ve všech sférách života společnosti. Vydává Masarykova Univerzita. Vychází čtvrtletně.

 • Učitelské listy
  Publikuje články o novinkách a změnách ve vzdělávání.

 • Učitelské noviny

  Noviny přináší přehled o dění ve školství, rozhovory, analýzy, reportáže, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol. Vydává GNOSIS. Vychází každé úterý (kromě prázdnin).

 • Vzdělávání
  Časopis přináší informace o současném dění v českém školství. Vydává NÚV. Vychází čtvrtletně. 

Články
 • Frostová, J. (2008). Příspěvek k vývoji hlasu učitelů v kontextu pedagogické profese. School and Health, 23(3), 67–79. (*.pdf)
 • Jansa P., Kovář K. (2010). Vybrané determinanty životního stylu učitelů základních škol. Tělesná kultura, 33(1), 57–68. (*.pdf)

 • Lazarová B., Jůva V. (2010). Učitelé a faktor času: o proměnách pracovního sebepojetí. Studia paedagogica15(2), 43–60. (*.pdf)
 • Paprštejnová et al. (2011). Zdravotní styl českých učitelů různých stupňů škol. Pedagogika, 21(2), 164-174. (*.pdf)

 • Ptáček R, Vňuková M, Raboch J, Smetáčková I, Harsa P, Švandová L. (2018). Syndrom vyhoření a životní styl učitelů českých základních škol. Čes a slov Psychiat, 114(5), 199–204. (*.pdf)

 • Smetáčková I., Francová V. (2020). Souvislosti mezi vnímanou kvalitou vztahů v pedagogických sborech a syndromem vyhoření u vyučujících základních škol. Studia paedagogica, 25(1), 9–32. (*.pdf)
 • Zde naleznete odkazy na dostupné články o age managementu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info