doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Autor projektu

V rámci projektu se zaměřuje na výzkum pracovní schopnosti, syndromu vyhoření  a životního stylu učitelů středních škol. Dále jej zajímají možnosti zvyšování pracovní schopnosti a prevence syndromu vyhoření. 

Působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde je oblastí jeho profesního zájmu především kariérové poradenství, kariérový rozvoj jedince v různých fázích života a vlivy které na něj působí (zejména sociální vlivy, tj. rodiče, spolužáci, učitelé, vrstevníci). Zajímá jej také výzkum kariérové adaptability žáků při jejich přechodu na trh práce (konkrétně schopnost žáků zvládat současné a očekávané úkoly, přechody a traumata spojená  s pracovními rolemi). Je členem redakce odborného pedagogického časopisu Studia paedagogica.

Napište nám

doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

V projektu spolupracuje na mapování a analýze vztahů mezi proměnnými ovlivňujícími pracovní schopnost učitelů a modifikaci modulu týkajícího se stresu a syndromu vyhoření v rámci vzdělávacího programu Profesní seniorita.

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně, kde přednáší sociální psychologii, psychologii zdraví, transakční analýzu, aplikovanou pracovní psychologii a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata psychologie zdraví a sociální kognice (optimismus/pesimismus). Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v systémově zaměřené terapii Model růstu dle V. Satirové (MOVISA).

 

Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D.

V rámci projektu se podílí na výzkumu pracovní schopnosti, syndromu vyhoření a životního stylu učitelů středních škol. Spolupracuje na modifikaci a následném ověření vzdělávacího programu Profesní seniorita, který se bude zaměřovat na prevenci syndromu vyhoření, zvládání pracovní zátěže a vyrovnávání se změnami, které profesní a osobní život přináší.

Působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde mezi oblast jejího zájmu patří vzdělávání dospělých, demografické změny a koncept pracovní schopnosti. V rámci své výukové činnosti se věnuje tématům didaktika vzdělávání dospělých, projektové plánování a řízení a age management. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu Profesní seniorita, který lektoruje jak v univerzitním, tak i firemním a státním sektoru.

MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.

V projektu se podílí na výzkumu pracovní schopnosti a hodnocení indexu WAI. Spolupracuje na modifikaci vzdělávacího programu Profesní seniorita, zejména v části týkající se prevence nemocí a zdravého životního stylu.

Působí na Klinice pracovního lékařství LF MU v Brně, kde se věnuje vlivu práce na zdraví, posuzování a odškodňování nemocí z povolání a pracovně lékařské péči. Dlouhodobě jsou jejím profesním zájmem epidemiologie infekčních nemocí, hygiena práce, BOZP a provádění pracovně lékařských preventivních prohlídek. V rámci vědeckého výzkumu se zabývá problematikou profesionálních infekcí, nemocničních nákaz a vlivem expozice karcinogenů, zejména cytostatik a ionizujícího záření, na zdraví pracovníků.

Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková, Ph.D.

V projektu se podílí na modifikaci vzdělávacího programu Profesní seniorita, a to zejména v oblastech týkající se pracovního kolektivu, síťování a pracovní zátěže a jeho následném ověření.

Působí jako externí vyučující na Ústavu pedagogických věd FF MU a administrátorka vzdělávacích aktivit Centra rozvoje pedagogických kompetencí MU. Svou lektorskou činnost zaměřuje na vzdělávání dospělých, projektové plánování a řízení a age management. Odborně se věnuje mezigeneračnímu učení a učení na pracovišti. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu Profesní seniorita. 

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

V rámci projektu se jako člen řešitelského týmu podílí na tématech souvisejících s otázkami vzdělávání a učení se dospělých a didaktickými modifikacemi výuky a materiálů pro lektory a účastníky vzdělávacího programu Profesní seniorita.

Působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde se zaměřuje v rámci výuky i vedení diplomových prací především na oblast teorie andragogiky, didaktiky dospělých a lektorských dovedností. Dlouhodobě působí také jako lektorka vzdělávání dospělých a je členkou redakční rady časopisu Firemní vzdělávání.

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

V projektu se podílí na modifikaci modulu týkajícího se stresu a syndromu vyhoření v rámci vzdělávacího programu Profesní seniorita.

V současné době působí jako vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě v Brně, externě spolupracuje s FF MU. Věnuje se lektorování v oblasti age managementu a profesní seniority. Odborně se zabývá mezigeneračním učením, vzděláváním seniorů a středním odborným školstvím. Je místopředsedkyní odborného sdružení Age Management z.s.

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.

V rámci projektu se podílí na zkoumání a vyhodnocování pracovní schopnosti učitelů středních škol. Pro tento účel se podílel na přípravě české verze dotazníku Work Ability Index (WAI),  jímž je standardně zjišťována pracovní schopnost.

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Do roku 2012 pracoval v hygienické službě České republiky a jako zdravotnický pracovník celoživotně pracuje v oblasti ochrany veřejného zdraví. Současně je autorizovanou osobou pro hodnocení vlivu prostředí a životních podmínek na zdraví člověka a členem představenstva spolku Česká asociace age managementu.

Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D.

V rámci projektu spravuje webové stránky vitalniucitel.cz

Působí jako lektorka vzdělávání dospělých a koordinátorka vzdělávacích aktivit Centra rozvoje pedagogických kompetencí MU. Záleží jí na tom, aby vzdělávání odpovídalo potřebám jeho účastníků, bylo smysluplné a pro praxi. Vystudovala pedagogiku a historii na FF MU. Má zkušenosti s výukou v oblasti pedagogiky na brněnských univerzitách a vysokých školách různého zaměření (MENDELU, VUT, FF MU), což jí poskytlo mnohé podněty pro lektorský rozvoj. Z oblasti vzdělávání ji snad nejvíce zajímá, jak během vzdělávací akce co nejvíce a efektivně zapojit její účastníky tak, aby toto jejich zapojení mělo pozitivní vliv na jejich učení. 


Zástupci z partnerské organizace Age Management z.s.


 

Mgr. Ilona Štorová

V rámci projektu pracuje jako další řešitel, který koordinuje aktivity, jež zajišťuje partner projektu Age Management z.s. Podílí se na zpřesňování koncepčních a metodických postupů v oblasti age managementu a na modifikaci vzdělávacího programu Profesní seniorita. Zabezpečuje aplikaci výsledků do praxe.

Působí v neziskové organizaci Age Management z.s. jako předsedkyně, lektorka a expertka v oblasti age managementu a konceptu pracovní schopnosti. Dlouhodobě se zabývá problematikou stárnutí v pracovním životě a možnostmi uplatnění se na trhu práce pro různé cílové skupiny. V letech 2010-2012 působila jako vedoucí mezinárodního projektu „Strategie Age Managementu v České republice“ ve spolupráci s Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách. Aktivity projektu přinesly do ČR metody age managementu a koncept pracovní schopnosti. V současné době je prezidentkou České asociace age managementu z.s. a členkou pracovních skupin věnujících se stárnutí populace.

Mgr. Michaela Kostelníková

V rámci projektu se podílí na realizaci aktivit, jež zajišťuje partner projektu Age Management z.s. Podílí se na zpřesňování koncepčních a metodických postupů v oblasti age managementu a na modifikaci vzdělávacího programu Profesní seniorita. Zabezpečuje aplikaci výsledků do praxe.

Působí v neziskové organizaci Age Management z.s. jako projektová manažerka a lektorka v oblasti age managementu a konceptu pracovní schopnosti. Zabývá se problematikou udržitelné zaměstnatelnosti na trhu práce a podílela se na přenosu metody Profesní seniorita do České republiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info