Age Management jako nástroj řízení pracovní schopnosti

Bez popisku

CO JE TO AGE MANAGEMENT?

Řízení (z angl. management) s ohledem na věk (z angl. age), schopnosti a potenciál zaměstnanců. Jde o komplexní přístup s hlavní myšlenkou, že každý má mít svůj potenciál a nebýt znevýhodněn kvůli věku. Age managementem tak lze přispět k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti. 

Díky komplexnímu přístupu je cílovou skupinou age managementu několik skupin pracovníků, a to především: 

 • absolventi přicházející na trh práce
 • zkušenější pracovníci zajímající se o svůj další profesní růst a rozvoj
 • rodiče vracející se z mateřské/rodičovské dovolené na pracovní trh
 • "sendvičová generace pracovníků" pečující o své děti i o své rodiče
 • pracovníci vyrovnávající se se zdravotními komplikacemi 
 • pracovníci ve věku 50+

PROČ SE AGE MANAGEMENTEM ZABÝVAT A CO MŮŽE NABÍDNOUT

Age Management reaguje na stárnutí české populace, což je podle dat Českého statistického úřadu nejcharakterističtější rys demografického vývoje České republiky.  Stárnutí populace vyvolává otázky týkající se možnosti prodloužení pracovní činnosti starších pracovníků:

Posunutí věku odchodu do důchodu ale vytváří pouze legislativní rámec, jehož naplnění záleží na reálných podmínkách umožňujících starším pracovníkům dosahovat kvalifikace, znalosti a dovednosti žádané zaměstnavateli a obstát tak v konkurenci na trhu práce. Cestou k posílení konkurenceschopnosti na trhu práce je další vzdělávání, jehož předpokladem je vyhovující zdravotní stav (Czesaná, 2006).

Neexistuje žádný důvod chtít vyřadit starší pracovníky. Naopak všichni si musí zvyknout, že je ekonomika bude potřebovat a že také budou použitelní: zkušenosti jsou cenné a právě dnešní přetechnizovaný svět vyžaduje vysoký stupeň zodpovědnosti a obezřetnosti. Jedná se o vlastnosti, které jsou imanentní stáří. Starší lidé obtížněji hledají zaměstnání nejen vzhledem k výše uvedené osobnostní charakteristice, ale mnohdy pro svůj věk jako takový (Henzler, 2013).

Opatření age managementu obsahují široké spektrum činností v rámci rozvoje personálních strategií s přihlédnutím k potřebám jednotlivých generací na pracovišti:

 • péče o zdraví, podpora, udržování a zlepšování fyzické a duševní kondice zaměstnanců,
 • vzdělávací aktivity, podpora mezigenerační spolupráce,
 • podpora uspokojení z práce a zachování pracovní pohody,
 • opatření na slaďování rodinného a pracovního života:
 • rozvoj pracovního prostředí, přizpůsobení organizace práce (práce z domova, flexibilní úvazky), ergonomie práce, řízení směn dle podnětů zaměstnanců
 • flexibilnější plánování práce v průběhu celého života

Cílená opatření podporující zdraví a profesní rozvoj osob nad 50 let jsou pro firmu výhodnější než propouštění nebo předčasné odchody do důchodu.

V současné době zaměstnavatelé nemají příliš informací o užitečnosti koncepční práce se skupinou starších zaměstnanců. Tyto informace jim ani nechybí, protože se specifiky této skupiny nezabývají. Nevidí totiž možnou souvislost mezi prosperitou firmy a systematickou prací s touto skupinou zaměstnanců.

Zahraniční zkušenosti i zkušenosti některých velkých českých firem ukazují, že právě tato opatření mohou být cestou, jak zvýšit pracovní schopnost svých zaměstnanců a tak i prosperitu a konkurenceschopnost firmy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info